سایت تابلوی معاملات آتی

سایت تابلوی معاملات آتی ، مشخصات انواع قراردادهای آتی در سررسیدهای مختلف را نشان می دهد که آدرس آن cdn.ime.co.ir  است که در آن قیمتهای معامله شده ، میزان وجه تضمین قرارداد ، تاریخ سررسید و... را نمایش می دهد در ویدیو زیر با اجزای اصلی سایت آشنا شوید: