در بازار بورس بسیار مهم هست که معامله گران روندهای قیمتی را شناسایی کنند و با توجه به آنها دست به معامله بزنند. روند یعنی مجموعه ای از حرکات صعودی و نزولی قیمت ، که اگر مجموع برآیند حرکتها صعودی باشد روند صعودی هست و برعکس روند نزولی هست.

یکی از مهمترین کارهای معامله گران در بازار بورس شناسایی روندهای صعودی و نزولی و تصمیم گیری نگهداری یا فروش سهام بر اساس آنهاست. اهالی بازار سرمایه یک جمله معروف به کار می برند که می گویند:

روند بهترین دوست شماست.

تجربه نشان می دهد که بسیاری از افراد حتی با وجود شناسایی برخی روندها باز توانایی اقدام به موقع را ندارند. همین موضوع زیان های سنگین مالی و روحی به آنها وارد می کند. بسیاری از افراد به دلیل گرفتار شدن در هیجانات بازار و یا ترس از پایان یافتن یک روند ، در دام اشتباهات گرفتار می شوند. بسیاری نیز به دلیل داشتن دید متعصبانه به خطا می روند.

همانطور که در بالا اشاره شد اکثر معامله گران در روندهای مثبت به دلیل توجیهات نامناسب و عدم خرید سهم از سود محروم می شوند. ولی نکته با اهمیت این هست که در روندهای منفی به نگهداری سهام خود می پردازند و مایل به خروج از آن نیستند که تعدادشان از حالت اول بیشتر است. مثلا می گویند سهم کف قیمتی محکمی در قیمت فعلی دارد و امکان نزول بیشتر قیمت وجود ندارد.