موقعیت های معاملاتی در بازار اختیار معامله چهار حالت‌ مختلف دارند.(با مثال):

1) خرید اختیار خرید: مثل خرید ضجار (اختیار خرید وتجارت)
بیشتر معاملات ما بر روی این نوع قرارداد انجام میشود. خرید اختیار خرید به معنای امید سرمایه گذار به رشد قیمت سهم هست. این نوع قرارداد را میشود به عنوان پیش خرید سهم در تاریخ سررسید به حساب آورد. خریدار اختیار خرید حق این را‌ بدست می آورد که در تاریخ سررسید تعداد معینی از دارایی پایه(سهم وتجارت) را از فروشنده قرارداد بخرد ، به قیمتی که در قرارداد ذکر شده...


2) فروشنده اختیار خرید: مثل فروش ضجار (اختیار خرید وتجارت)
فروشنده اختیار خرید متعهد میشود ، در صورتی که خریدار اختیار خرید بخواهد در تاریخ سررسید سهم وتجارت مورد توافق در قرارداد را تحویل بگیرد، او باید تعداد سهم‌ مورد توافق را به خریدار تحویل بدهد. حالا یا تعداد سهم مورد توافق وتجارت را دارد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل‌ میدهد، یا اینکه سهم را ندارد و باید وتجارت را از بازار بخرد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل بدهد.
همانطور که‌ میبینید پوزیشن فروش در معاملات آپشن تعهد آور هست، به همین دلیل هست که ما تا جای ممکن وارد پوزیشن فروش نمیشویم!!

3) خرید اختیار فروش: مثل خرید طجار (اختیار فروش وتجارت)
خریدار این نوع آپشن تحلیلش مبنی بر کاهش قیمت سهم‌ وتجارت هست. فرد خریدار با خرید اختیار فروش، حق فروش‌ مقدار معینی از سهم‌ وتجارت را در قیمت و تاریخ سررسید کسب‌ میکند. به این صورت که اگر طبق تحلیل او قیمت سهم‌ وتجارت هر چقدر کاهش پیدا کند، خریدار اختیار فروش نگران نیست، چون سهم خودش را‌ بیمه‌ کرده و‌ حق دارد تا در تاریخ سر رسید، سهم‌ خودش را با قیمت مورد توافق در قرارداد بفروشد. در این نوع قرارداد، هر چقدر قیمت سهم‌ کاهش پیدا کند، قیمت این آپشن افزایش پیدا میکند.


4)فروش اختیار فروش: مثل فروش طجار (اختیار فروش وتجارت)
فروشنده این نوع آپشن تعهد دارد و تضمین میکند در تاریخ سررسید وتجارت شما را بخرد،‌ البته در صورتی که شما از حق خودتان بخواهید استفاده کنید و قرارداد را‌ اجرا کنید باز هم اگر دقت کنید متوجه میشوید پوزیشن فروش تعهد آور هست.

چند نکته :
چه موقعی ما از حق خودمان استفاده میکنیم و‌ قرارداد را ‌اجرا میکنیم؟
وقتی‌ که تحلیلمان درست باشد و ‌قراردادمان در سود باشد.

اگر قرارداد در ضرر باشد باز هم‌ میتوانیم اجرایش کنیم؟
بله میتوانید ، ولی خب عقل سلیم میگوید وقتی قرارداد در ضرر هست ، اجرایش نکن!!
در کل شما حق اجرا کردن قرارداد را‌ دارید نه الزام آن را.