اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورھا ابرازی ھستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قیمت سھم و حجم معاملات، شکل می گیرند.


اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورھا ھستند که ھمواره بین دو سطح ثابت نوسان می کنند و نام آنھا ھم به خاطر ھمین ماھیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است.


میانگین ھای متحرک(Moving Average):
میانگین متحرک یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اندیکاتورھاست و در تعریف آن باید گفت که این میانگین از میانگین گیری  n قیمت قبلی سھم به دست می آید.

برای مثال:
اگر میانگین گیری در تایم فریم روزانه باشد میانگین  n روز قبل ھست و اگر در تایم فریم ماھانه باشد  n ماه قبل را میانگین می گیرند و شکل خط میانگین با تغییر ماه به ھفته یا روز متفاوت خواھد شد. میانگین متحرک به طور کلی یک ابزار تعقیب کننده ھست. که اخطاری برای شروع روندی جدید یا پایان روند قبلی می تواند باشد پس نمی تواند برای پیش بینی حرکات قیمت خیلی مفید باشد چرا که خودش دنباله روی اطلاعات ھست و ھدایت کننده نیست به عبارتی نمی توانیم از بازار صرفا با این اندیکاتور جلو بزنیم و صرفا عکس العمل بازار را با آن دنبال می کنیم.

جمع بندی تا اینجا:
این اندیکاتور میانگینی از داده ھای اصلی روزانه ھست که معمولا قیمت ھای پایانی است.

مثال می زنیم:
میانگین پنج روزه : قیمت ھای پایانی پنج روز کاری با ھم جمع و بر پنج تقسیم میکنند.

کلمه متحرک چیست؟!
بدین معنی ھست که فقط میانگین پنج روز آخر کاری در محاسبات لحاظ شده این متحرک مشاھده روندھای داخلی نمودار را برای تحلیلگر ساده تر می کند. اما طبیعتا دارای تاخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار ھست.

استفاده از دو میانگین متحرک برای دریافت اخطار ھای خریدوفروش:

به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته میشود به این معنا که اخطار خرید زمانی ھست که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلندمدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند.

اخطار خرید زمانی صادر میشود که میانگین  ٥ روزه میانگین  55 روزه را قطع و رو به بالا حرکت کند و زمانی که آن را قطع و در زیر آن حرکت کند اخطار فروش صادر میشود.


برای تهیه دوره های آموزشی بورس استارتر روی اینجا کلیک کنید.