1) معرفی سایت تابلوی معاملات آپشن سکه و زعفران


2) مقایسه بازدهی کسی که سکه فیزیکی را خریده با کسی که اختیار معامله سکه را خریده.


3) توضیح سایت اختیار معامله سهام