انباشتگر

تیپ های مختلف سرمایه گذاران

/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

شناسایی تیپ رفتاری سرمایه‌گذار از آن جهت سودمند است که احتمال تغییر ناگهانی و غیر منتظره ترکیب پرتفوی را توسط مشتری در مواقع آشفتگی بازار کاهش می‌دهد .