بورس استارتر

موقعیتهای معاملاتی در بازار اختیار معامله

/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87

موقعیت های معاملاتی در بازار اختیار معامله چهار حالت‌ مختلف دارند...


اهرم در معاملات آپشن

/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید...