تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84

 هر عاملی که سودآوری شرکت را متاثر کند ، روی قیمت سهم هم تاثیر گذار هست و باید میزان تاثیر هر عامل را با استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال محاسبه کرد.