توانایی تسلط و کنترل بازار

احساسی عمل نکنید!

/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

معامله گران موفق زمانی که مدتی را به طور پیوسته ضرر می کنند معاملات خودشان را متوقف می کنند و استراتژی خود را دوباره بررسی می کنند تا ایرادات آن را بگیرند ولی کسانی که حرفه ای عمل نمی کنند...