حد ضرر

در حد سود صبور باشید و در حد ضرر عجول!

/%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1

سهامداران معمولا تمایل دارند سهم هایی که در سود هستند سریع بفروشند و اصطلاحا سیو سود کنند و این هراس را دارند که سودهای بدست آمده از دست برود.بر عکس این قضیه سهامداران میلی به فروش سهم های زیان ده خود ندارند و تصور می کنند تا زمانی که سهم زیان ده آنها فروش نرود...