مایکروسافت

فقط کاری را که میفهمید انجام دهید!

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

اگر شما کاری رو به صورت پیوسته تمرین و تکرار کنید میتوانید به سطحی از مهارت برسید که هیچکس نتواند در آن کار با شما رقابت کند. پس از آن اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. در بازار سرمایه علاوه بر یادگیری مهارتهای کلی ...