معامله در جهت روند

در جهت حرکت آب شنا کنید

/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1

در بازار بورس بسیار مهم هست که معامله گران روندهای قیمتی را شناسایی کنند و با توجه به آنها دست به معامله بزنند. روند یعنی مجموعه ای از حرکات صعودی و نزولی قیمت ، که اگر مجموع برآیند حرکتها صعودی باشد روند صعودی هست و برعکس روند نزولیست.