معامله گر

اشتباهات خود را قبول کنید!

/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1

اکثر آدمها احساس می کنند در صورتی اشتباهاتشان را بپذیرند تواناییشان زیر سوال می رود و ضعفهایشان بیشتر مشخص می شود ولی باید گفت که...