میانگینهای متحرک

آشنایی با میانگینهای متحرک و نحوه سیگنال گیری با آنها

/%D9%85%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اندیکاتورھاست و در تعریف آن باید گفت که این میانگین از میانگین گیری  n قیمت قبلی...