همه چیز در قیمت لحاظ شده

تحلیل تکنیکال چیست؟

/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84

 تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و پیشبینی آینده روند قیمتها هست...